NAŠE SLUŽBY

Naša spoločnosť poskytuje klientom široké portfólio poradenských, ekonomických a právnych služieb, medzi ktoré patria najmä:

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

 • vedenie účtovníctva vrátane účtovania v hlavnej knihe a analytickej evidencii, príp. v peňažnom denníku
 • spracovanie a zatriedenie účtovných podkladov (došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, cestovné príkazy a pod.)
 • vypracovanie mesačnej súvahy a výkazu ziskov a strát
 • vypracovanie daňového priznania k DPH a vedenie záznamov na daňové účely
 • vypracovanie hlásení daňovému úradu a pod.
 • príprava mesačných zostáv transakcií (denníka) usporiadaných z časového hľadiska
 • saldokonto dodávateľov a odberateľov
 • vypracovanie podkladov pre postupovanie pohľadávok a vzájomné zápočty pohľadávok
 • kontrola a zaúčtovanie cestovných príkazov
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • príprava podkladov na inventarizácie pokladne, pohľadávok, záväzkov, majetku a pod.

Vedenie mzdovej agendy a personalistika:

 • spracovanie miezd
 • vedenie mzdových listov a výplatných listín
 • vypracovanie rekapitulácie výplatných listín za kalendárny mesiac a rok
 • vypracovanie výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňovému úradu
 • vypracovanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a ročných hlásení o vyúčtovaní dane
 • vystavenie potvrdení o vyplatenej mzde a zrazených preddavkoch pre všetkých zamestnancov za príslušné zdaňovacie obdobie a vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, zápočty rokov a potvrdenia pri ukončení pracovného pomeru
 • výpočet povinného prídelu do sociálneho fondu
 • vystavenie pracovnej zmluvy, zmluvy o prácach mimo pracovného pomeru, dohody o zmene pracovnej zmluvy, dohody o skončení pracovného pomeru, výpovede, dohody o hmotnej zodpovednosti
 • zabezpečenie oznamovacích povinností do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Daňový úrad

Ostatné:

 • Daň z motorových vozidiel
 • Daňové príznania fyzických osôb
 • Daňové priznania právnických osôb
 • intrastat – hlásenie dovoz tovaru, vývoz tovaru
 • spracovanie štatistických výkazov
 • konzultačná služba v oblasti účtovníctva, daní, finančné poradenstvo
 • zastupovanie pri styku s Daňovým úradom a daňových kontrolách

Pomocou dôkladnej znalosti predmetu podnikania, priateľského prístupu ku klientom, stotožnením sa s ich záujmami, vysokou odbornou úrovňou a kvalitou poskytovaných služieb dosahujeme spokojnosť klienta.